Greidanus Administratie & Belastingadvies

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Greidanus Administratie & Belastingadvies of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. 

 

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:              Henk Greidanus

Onderneming:            Greidanus Administratie & Belastingadvies

Bezoekadres:             Hertog van Saxenlaan 80, 8802 PP  Franeker, Nederland

E-mail:                        info@greidanusadvies.nl

Telefoonnummer:       +31 (0)517851355

KvK-nummer:             50959700

 

Greidanus Administratie & Belastingadvies is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het administreren van klantgegevens en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Greidanus Administratie & Belastingadvies is verantwoordelijke in de zin van de AVG. 

Henk Greidanus is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking namens Greidanus Administratie & Belastingadvies, waaronder https://belastingadviseurgreidanus.nl

 

Greidanus Administratie & Belastingadvies verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor cliëntenbeheer, de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst, het incasseren van betalingen, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hiernaast worden gegevens verzameld afkomstig van het ingevulde formulier op de website.

 

De door Greidanus Administratie & Belastingadvies opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Greidanus Administratie & Belastingadvies. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Greidanus Administratie & Belastingadvies om de overeenkomst uit te voeren.

 

Greidanus Administratie & Belastingadvies gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Greidanus Administratie & Belastingadvies altijd de passende maatregelen om eventuele schade zo gering mogelijk te houden en herhaling te voorkomen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, dan kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Door Greidanus Administratie & Belastingadvies worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 

  • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres; geslacht, telefoonnummer, bsn-nummer, kopie ID-bewijs, geboortedatum, bankgegevens;
  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode en/of woonplaats;
  • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam, adres, postcode en woonplaats;
  • voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

 

 

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Greidanus Administratie & Belastingadvies altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van  een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@greidanusadvies.nl

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 

  • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
  • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;
  • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
  • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;
  • in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging. 

 

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Greidanus Administratie & Belastingadvies gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Greidanus Administratie & Belastingadvies, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

 

Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt geen gebruik gemaakt van e-mail.

 

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden gedeeld dan kunt u altijd een e-mail sturen naar info@greidanusadvies.nl